EPN-U (nieuwbouwlabel) EPN-U Nieuwbouw

Energieprestatienorm (EPN)

De energieprestatienorm (EPN) is de genormeerde methode om de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) te bepalen. De toegestane hoogte van de EPC bij nieuwbouw is vastgelegd in het Bouwbesluit. Sinds 2014 is het verplicht om bij de oplevering van een utiliteitsgebouw een energielabel af te geven. Voor het Nieuwbouwlabel Utiliteitsbouw (afgekort als EPN-U) wordt gecontroleerd of vooraf bepaalde duurzaamheidsnormen daadwerkelijk gehanteerd zijn. Het EPN-U Nieuwbouwlabel Utiliteitsbouw geeft bovendien een betere afspiegeling van de duurzaamheid van het nieuwe utiliteitsgebouw. Waar het EPA-U Energielabel voor utiliteitsgebouwen voor bestaande bouw maximaal tot label A gaat, geeft het Nieuwbouwlabel Utiliteitsbouw een label tot A++++. Inhoudelijk betekent het dat bij het ontwerp in de EPC-berekening van het gebouw is beschreven wat de energetische waarde van het utiliteitsgebouw is. Het EPN-U Nieuwbouw controleert of het utiliteitsgebouw voldoet aan de afgesproken kwaliteit uit de EPC-berekening.

Wat is de EPN precies?

De Energie Prestatie Nieuwbouw is feitelijk een nieuw hoofdstuk dat is toegevoegd aan het EPA (Energie Prestatie Advies). De EPN-keuring wordt dan weer gedaan op basis van het Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), waar dan weer een energielabel aan wordt verbonden. Het jaar 2020 is een belangrijk markeerpunt voor de EPN. Een gebouw mag dan pas in gebruik worden genomen als er een definitief energielabel is vastgesteld door een gecertificeerd inspecteur. Een praktisch probleem is dat het nog te vaak gebeurt dat een gebouw energielabel A krijgt uitgereikt, terwijl energielabel A in de praktijk niet wordt gehaald. De oorzaak zit hem in de keuze die tijdens de bouw van een gebouw wordt gemaakt, keuzes die een negatief effect hebben op de energieprestatie van het gebouw. Van belang is dat keuringen tussentijds plaatsvinden of dat er tijdens het schrijven van het bestek als rekening met de EPN wordt gehouden en wordt geïntegreerd.
Mocht de EPC-berekening té ver afwijken van het uiteindelijke gebouw, dan moet er een nieuwe EPC-berekening (volgens de NEN 7120) worden gemaakt. Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de energiezuinigheid van woningen en utiliteitsgebouwen. Deze wordt uitgedrukt in de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Deze EPC-eis is in 2015 aangescherpt. Vanaf 1 januari 2015 dienen nieuwbouwwoningen namelijk aan een Energieprestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,4 te voldoen. Vanaf 1 januari 2020 is het kabinet voornemens om de EPC-eis voor nieuwbouwwoningen zelfs op 0,0 vast te stellen.

Bouwbesluit

In het bouwbesluit worden de eisen gesteld aan de energieprestatie van gebouwen, voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Het betekent dat om aan deze eisen te voldoen het steeds meer aandacht vraagt om te zoeken naar maatregelen. Met andere woorden dat de bouwkundige en installatietechnische maatregelen hiervoor zorgvuldig op elkaar moeten worden afgestemd. BuildingLabel maakt berekeningen voor de EPC, daglicht, ventilatie, gebruiksoppervlakte, verblijfsgebied en milieuprestatie. Van deze berekeningen wordt een rapport aangeleverd die de opdrachtgever kan indienen voor aanvraag bouwvergunning en/of omgevingsvergunning. Als de door de opdrachtgever aangeleverde informatie niet aan de eisen voldoet worden er maatregelen voorgesteld om hier wel aan te voldoen.

Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode

  • NEN 7120 is door het Bouwbesluit 2012 aangewezen als bepalingsmethode voor de energieprestatiecoëfficiënt. Het energieprestatie coëfficiënt beoordeelt de energiezuinigheid van woning- en utiliteitsbouw;
  • NEN 7120 beschrijft de methode over het schematiseren van het gebouw en het berekenen van het energiegebruik van gebouwinstallaties;
  • Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is een energieprestatieberekening conform de NEN 7120 noodzakelijk;
  • Het uitrekenen van de EPC moet volgens de NEN 7120. BuildingLabel maakt gebruik van EPG-software die gebruik maakt van de NEN 7120.

Informatie

Hebt u vragen over de EPN-U of wilt u uitgebreide informatie, neem dan contact op met één van onze specialisten of stuur een e-mail naar info@buildinglabel.com.