Kwaliteitsbewaking Kwaliteitsbewaking

BuildingLabel is zich bewust van haar positie als controleur en supervisor. Kwaliteitsbewaking vormt daarin een essentiële factor van betekenis. Kwaliteitsbewaking is een bewust proces van zelfcontrole, waarbij BuildingLabel aan de hand van vooraf gestelde normen volgens schema de feitelijke situatie telkens en regelmatig test. Bijvoorbeeld volgens de BRL-9500 en de ISO-normen en checklists. De aangesloten adviseurs en opdrachtgevers verdienen hoogwaardige dienstverlening. Aan de kwaliteit van ons werk doen we daarom in principe nooit concessies. Met uitgekiende kwaliteitsmaatregelen en -controles bewaakt BuildingLabel haar onafhankelijkheid, integriteit en de geleverde resultaten. Het doel van deze kwaliteitsbewaking is het handhaven en vooral verbeteren van de kwaliteit van de EPA-opnamen. De gehanteerde bewakingsmethode moet vooral een systematiek zichtbaar maken waardoor de ingevoerde kwaliteitsverbetering opnieuw in de kwaliteitsbewaking getoetst kan worden.

Interne kwaliteitscontrole

Interne kwaliteitsbewaking in relatie tot BuildingLabel is de door de of in opdracht van ISO uit te voeren controle ten aanzien van het realisatie- of productieproces, de eisen waaraan medewerkers moeten voldoen voor het uitvoeren van bepaalde controles, de registratie van de resultaten van de uitgevoerde controles, de maatregelen die bij eventueel geconstateerde tekortkomingen moeten worden genomen, de eisen waaraan te gebruiken (meet)apparatuur moet voldoen, de eisen t.a.v. het kalibreren van de (meet)apparatuur moet voldoen en de registratie van de resultaten van het kalibreren.

Klanttevredenheid

BuildingLabel voert geregeld klanttevredenheidsonderzoeken uit onder haar opdrachtgevers en adviseurs en bewaakt zij de door haar uitgevoerde dienstverlening. BuildingLabel vindt het belangrijk om in het kader van kwaliteitsbewaking gegevens van handelingen en procedures te verzamelen, interpreteren en presenteren teneinde de waarde van een resultaat of proces te bepalen en daarmee de kwaliteit te borgen. Voor suggesties staat BuildingLabel altijd open en kan je hiervoor contact met ons opnemen via info@buildingLabel.com of het evaluatieformulier invullen.

Hebt u onverhoopt een klacht, laat het ons weten. Alleen op die manier kunnen wij onze kwaliteit handhaven en waar mogelijk optimaliseren.