Algemene informatie BRL-9500

BRL-9500 biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid zich te laten certificeren voor een viertal diensten op het gebied van de energieprestatie van gebouwen. BuildingLabel is gecertificeerd volgens de BRL-9500.

Energielabel

Twee van deze diensten die BuildingLabel mag uitvoeren betreffen het opstellen en afgeven van een zogenoemd ‘energielabel’. Op grond van het ‘Besluit energieprestatie gebouwen’ moeten bepaalde gebouwen bij verkoop, verhuur of ingrijpende renovatie beschikken over een energielabel dat inzicht geeft in de energieprestatie van het gebouw. Dit energielabel mag niet ouder zijn dan tien jaar. In de ‘Regeling Energieprestatie Gebouwen’ (REG) is bepaald wanneer en voor welke gebouwen deze verplichting precies geldt. In de REG is verder bepaald dat een energielabel slechts kan worden afgegeven door een bedrijf dat beschikt over een NL-EPBD certificaat, afgegeven op basis van BRL 9500. Deze BRL heeft alleen betrekking op energielabels voor bestaande gebouwen, dus niet voor nieuwbouw en grootschalige renovatie.

Maatwerkrapport

De twee ander diensten betreffen het verstrekken van een maatwerkadvies. Maatwerkadviezen zijn vrijwillig. Een maatwerkadvies houdt rekening met de wensen en het energiegebruik van de specifieke gebruiker.

Status BRL

BRL-9500 is een door de Harmonisatie Commissie Bouw (HCB) van de Stichting Bouwkwaliteit aanvaarde nationale beoordelingsrichtlijn waarin certificatieschema’s zijn beschreven die wordt gehanteerd door elke certificatie-instelling die daarvoor door de Raad voor Accreditatie (RvA) is geaccrediteerd. Accreditatie door de RvA houdt in dat de uitvoering van het certificatieschema door de geaccrediteerde certificatie-instelling voldoet aan de eisen van NEN-EN 45011. BRL-9500 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI). Het CCvD begeleidt de certificering op basis van BRL 9500.

Deelgebieden

De beoordelingsrichtlijn bestaat uit een Algemeen Deel en een aantal Bijzondere Delen voor diverse deelgebieden op het terrein van energieprestatieadvisering. Een deelgebied wordt gekenmerkt door het soort advies (bijvoorbeeld: het leveren van een energielabel, bestaande bouw) en het soort gebouw (bijvoorbeeld: woningen). Het Algemene Deel (BRL Deel 9500-00) bevat de eisen die altijd voor energieprestatieadvisering gelden, ongeacht het soort advies en gebouw. Op dit moment worden vier deelgebieden onderscheiden:

    • Energielabel, bestaande woningen;
    • EPA-maatwerkrapport, bestaande woningen;
    • Energielabel, bestaande utiliteitsgebouwen;
    • EPA-maatwerkrapport, bestaande utiliteitsgebouwen.