Geluidsmeting Geluidsmeting

BuildingLabel houdt zich naast thermografische en ventilatiedebietmetingen ook bezig met geluidsmetingen volgens de NEN 5077. Deze NEN-norm bepaalt de methoden voor de toetsing van geluidseisen voor gebouwen. Het betreft hier bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd. De eisen voor geluidwering staan weer in het Bouwbesluit.

Geluidsmeting

Een geluidsmeting is een meting van bijvoorbeeld luchtgeluiden of contactgeluiden. BuildingLabel is gespecialiseerd in dergelijke geluidsmetingen. Hoe de geluidsmeting wordt uitgevoerd is afhankelijk van de soort geluidbron en de eis. De geluidsmeting biedt de faciliteiten om objectief te bepalen of aan de eisen wordt voldaan en wat de kwaliteit is. Geluid kan soms direct worden gemeten, zoals bij een machine of bij een evenement. Daarnaast wordt voor het meten van bijvoorbeeld de geluidsisolatie in een gebouw gebruikgemaakt van hamerapparaat.
Een eenvoudige geluidsmeting (volgens NEN 5077) kan als volgt plaats vinden:
– Sluit ramen, binnendeuren en buitendeuren;
– De meting moet verricht worden met het ventilatiesysteem in de nominale stand waarbij aan de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit wordt voldaan. Indien er sprake is van vraagsturing dan dient het ventilatiesysteem handmatig op de nominale luchtvolumestroom te worden ingesteld;
– Schakel eventuele stoorgeluiden uit;
– Aan het begin van een meetserie moet de werking van de geluidmeter worden gecontroleerd met behulp van een kalibratiegeluidbron. De afwijking tussen de waarde aangegeven door de geluidmeter en de nominale waarde van het geluiddrukniveau van de kalibratiegeluidbron mag niet meer dan 0,5 dB bedragen;
– Bepaal op drie plaatsen, verdeeld over de ruimte, het geluidniveau in de ruimte als een getalswaarde in dB(A). Kies de meetpunten op voldoende afstand van de roosters/kanalen (≥ 1,0 meter) en op voldoende afstand van overige objecten en personen (≥ 0,5 meter);
– Het tijdgemiddelde geluiddrukniveau wordt gemeten over een periode van tenminste acht seconden.

Geluidsisolatie – Contactgeluid

Contactgeluid is geluid, dat ontstaat door een contact. Een voorbeeld is het lopen over een harde vloer. Als dit loopgeluid hoorbaar wordt het door de constructie overgedragen. Dit contactgeluid wordt gesimuleerd met een hamerapparaat, ook contactgeluidgenerator genoemd. BuildingLabel beschikt over een dergelijk toestel waarmee op de vloer wordt “gehamerd”: kleine hamertjes met een gewicht van 500 gram vallen daarbij vanaf een hoogte van vier centimeter op de vloer, en dat met vijf hamertjes met in totaal tien keer per seconde. In het ontvangvertrek wordt dan het geluidsniveau gemeten, hieruit kan het genormeerde contactgeluid worden berekend. Het gaat in feite niet om een isolatie, maar om een maximaal contactgeluidsniveau.
BuildingLabel is in het bezit van meerdere geluidsmeters, waaronder de contactgeluidgenerator, welke voldoen aan de eisen gesteld in de NEN-61672, Klasse 1. De metingen worden uitgevoerd met eigen gecertificeerd personeel en conform de richtlijnen van de Circulaire Bouwlawaai 2010. Uit de metingen zal een deskundige rapportage volgen waarin duidelijk wordt aangegeven wat de resultaten zijn gedurende bijvoorbeeld het bouwproces. De resultaten kunnen tevens per dag inzichtelijk worden gemaakt.

Specialisten

Correct geluid meten is werk voor de specialisten van BuildingLabel. Voorbeelden van geluiden zijn
– geluidshinder buiten;
– geluidsoverlast in zalen of restaurants;
– geluid bij burenhinder;
– geluid op de werkvloer;
– verkeerslawaai;
– geluid van voertuigen en rollend materieel;
– geluidsoverlast;
– akoestische onderzoeken bevolen door de overheid.

Zoals aangegeven heeft BuildingLabel Voor elk soort metingen de geschikte apparatuur en de expertise in huis. De verwerking van de meetgegevens en de interpretatie van de resultaten doet BuildingLabel volgens de verschillende normen en wetten die van toepassing zijn. Het resultaat is een overzichtelijk en helder rapport met onbetwistbare meetresultaten.

Informatie

Bent u geïnteresseerd in geluidsmetingen of wilt u een geluidsmeting laten uitvoeren, neem dan contact op met één van onze specialisten of stuur een e-mail naar info@buildinglabel.com.